З досвіду роботи вчителя англійської мови

Миргородської Ольги Рашитівни

Сьогодні перед вчителем англійської мови постає питання: як зробити так, щоб урок був цікавим для учнів, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань на практиці. Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить оригінальні, нестандартні шляхи навчання. У сучасному мовному просторі інформаційно-комунікативні технології стали невід’ємною частиною спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти. Щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів у процесі оволодіння знаннями я шукаю більш ефективні форми і методи навчання. Великого значення в організації та удосконаленні навчального процесу на уроках іноземної мови посідає впровадження інтерактивних технологій. Так як основним засобом людського спілкування є мова, а в багатомовному просторі — декілька мов. Тому вивчення іноземних мов набуває особливого статусу в нашій країні. Саме тому обрала таку проблему: «Застосування інтерактивних методів навчання як один зі шляхів підвищення ефективності уроку». Вважаю, що тема є актуальною, оскільки у сучасному освітньому середовищі якісна організація навчання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології. Актуальність проблеми обумовлена кількома аспектами: поєднання корисного і цікавого, навчання і розваги, наочності і інформативності.

Будь-який метод навчання має забезпечувати: • активну участь учнів у процесі навчання,

• встановлення зворотного зв’язку в системі« педагог – учень»,

• можливість застосування набутих навичок і знань в реальному житті,

• мотивацію учнів щодо підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях.

Правила організації інтерактивного навчання:

• у роботу повинні бути залучені всі учні,

• активна участь учнів у роботі повинна заохочуватися,

• навчальна аудиторія має бути підготовлена до роботи у групах.

Практика показала, що при використанні на уроках інтерактивних методів навчання учні запам’ятовують матеріал майже повністю. Поліпшується не тільки запам’ятовування матеріалу, але і його використання у повсякденному житті. Працюючи з учнями початкових класів не один рік я зробила висновок, що найкраще засвоєння матеріалу цими учнями відбувається під час гри. Вважаю, що гра розвиває допитливість та зацікавлення учнів до предмета. Адже на сучасному уроці, який вимагає від дітей великої інтенсивності та концентрації уваги, напруги сил і знань, різного роду змагання допомагають зняти втому у дітей, розвивають уяву, увагу, допомагають подолати сором’язливість та мовний бар’єр. Навіть найбільш пасивні учні беруть участь у нестандартних змаганнях з великим бажанням. У своїй діяльності за допомогою комп’ютера я використовую різноманітні комп’ютерні технології: мультимедійні презентації, електронні таблиці, відео матеріали, Інтернет-ресурси, програмне забезпечення до навчально-методичних комплексів, електронні словники, інтерактивні посібники з граматики. Їх вид залежить від типу уроку, його мети та структури.

На уроці введення нового матеріалу незамінним є використання мультимедійних презентацій й таблиць. На уроках формування навичок і розвитку умінь процес засвоєння знань із застосуванням ІКТ стає цікавішим та ефективнішим, автоматизується вживання граматичних структур в усному мовленні, а також формується граматична правильність мовлення за рахунок багаторазового вживання мовленнєвих структур. На уроках узагальнення та систематизації знань використання комп’ютерних технологій допомагає структуруванню отриманих знань. Ефективність використання технологій, що готують до комунікаційної діяльності особливо помітна на початковому етапі вивчення іноземної мови. У початкових класах діти не сприймають довгих пояснень, тому намагаюся будь-яке пояснення проводити у формі бесіди та діалогу. Увагу маленьких школярів також можна привернути яскравими іграшками, картинками, наочними предметами, розучуванням пісень за допомогою міміки та жестів. Вважаю, що комп’ютер на будь-якому уроці допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, яка виводиться на екран.

Інтерактивні технології відіграють важливу роль у організації навчально - виховного процесу завдяки тому, що вони надають учителю можливість урізноманітнити форми та методи роботи на уроці. Часто використовую технології, що забезпечують комунікативну діяльність, тобто, інтерактивні технології: «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючись – учусь» в основі яких лежать принцип безпосередньої участі кожного учня, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри. Під час використання "Мозкового штурму" учасники, аналізуючи певні ситуації, вчаться критично ставитись до наявних фактів, розмежовувати основні і другорядні обставини, аналізувати, приймати рішення, також зникає страх виявитись "смішним", висловитись невдало і вивільнюється творчість, креативність думки. Також використовую такі види роботи як «Мікрофон» «Мозковий штурм» , метод проектів, нестандартні форми проведення уроків. Серед методів і прийомів, що сприяють розвитку комунікативних навичок школярів на уроках іноземної мови варто зазначити: метод конкретної ситуації. На кожному з етапів уроку використовую різноманітні інтерактивні технології та вправи такі як: Мотивація - «Незакінчені речення», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ». Актуалізація - «Мікрофон», «Гронування». Засвоєння - «Ажурна пилка», «Займи позицію», «Ситуативне моделювання», «Акваріум», «Дискусія», навчальна гра. Закріплення - «Мікрофон», «Мозковий штурм», Метод «Прес», «Дерево рішень», «Займи позицію».

Ще одним з актуальних методів у сучасній методиці викладання є метод портфоліо як засіб розвитку інноваційної особистості. Створення портфоліо, це гарний спосіб оцінити кінцевий чи загальний результат роботи цілої групи. Метод портфоліо - це сучасно, результативно, новітньо, інтерактивно, цікаво, креативно, диференційовано. Рольова гра дає дітям можливість поміркувати, обмінятися ідеями з партнером. Практикую технологію організації групової навчальної діяльності, завдяки якій посилюється соціальний контакт між членами групи, формуються такі цінності, як задоволення результатами власної і спільної роботи, взаємодопомога, взаємозбагачення, взаємоконтроль. Слід зазначити, що уроки англійської мови в різних класах суттєво відрізняються. В середніх класах використовую уроки-подорожі, уроки-ігри. У старших класах навчання носить проблемний характер, тому в цих класах використовую такі форми роботи, як уроки-диспути, уроки-семінари, уроки-презентаці.

Комунікативну спрямованість реалізую шляхом моделювання реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах. В своїй роботі також застосовую репродуктивні методи навчання, хорові, групові, парні, індивідуальні, а також комбіновані форми роботи, домагаючись формування мовних умінь і навичок усіма учасниками спілкування. Стійка увага учнів протягом усього уроку забезпечується завдяки тому, що міняються різні види і форми роботи. Майже на кожному уроці використовую аудіовізуальні засоби, що сприяє активізації і легкості засвоєння навчального матеріалу, зняттю перевтоми учнів, глибшому проникненню в сутність навчального процесу. Намагаюся раціонально розподілити час на уроці, вибираю оптимальний темп проведення уроку.

В своїй роботі використовую власноруч зроблену наочність, роздатковий матеріал. Продумую тип, структуру уроку, чітко визначаю його навчальну, виховну та розвиваючу мету. Намагаюся вдало здійснювати мотивацію навчальної діяльності учнів, щоб викликати інтерес до предмету та до навчання, створювати доброзичливу атмосферу співпраці. Спілкуючись один з одним іноземною мовою, учні вчаться бути демократичними, думати критично та приймати рішення.

Отже, вказані вище технології дозволяють досягти таких результатів як уміння висловлювати свої думки зрозуміло та впевнено по відношенню до оточуючих, формувати власну думку, вирішувати проблеми, самостійно займатися своїм навчанням, співпрацювати у групі, вибудовувати конструктивні взаємостосунки з іншими людьми. Протягом всього періоду педагогічної діяльності я удосконалюю свій стиль роботи, форми і методи викладання іноземної мови .

Велику увагу приділяю вивченню граматичного матеріалу. Домагаюся якісного засвоєння граматичних структур, реалізовуючи принципи систематичності і послідовності. На всіх етапах проведення уроку повторюю і закріплюю вивчений матеріал, при поясненні нового матеріалу опираюся на знання учнів. Чергую індивідуальні і колективні, усні і письмові форми роботи на уроці, що сприяє вихованню пізнавальної активності школярів. Належну увагу приділяю міжпредметним зв’язкам. Кожен урок включає усі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо.

Велику увагу на уроках приділяю вивченню народознавчого матеріалу країни, мова якої вивчається, її традиціям, історії, політичному устрою, культурі. У підготовці до уроку намагаюся враховувати вікові особливості учнів, їх психологічні можливості, добираючи відповідні форми і методи навчання, здійснюючи диференційований підхід у вивченні матеріалу.

Веду позакласну роботу з англійської мови, беру активну участь у проведенні тижня англійської мови у школі, випуску стінгазет. Мої учні є учасниками конкурсів «Грінвіч», «Олімпус», «Пазл». Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів доводить, що застосування сучасних інформаційних технологій позитивно позначається на успішності учнів. (Додаток) Отже, інтерактивні методи сприяють інтенсифікації та оптимізації навчального процесу. На інтерактивних уроках учні мають змогу: - аналізувати навчальну інформацію та творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу; - формувати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати; - моделювати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації; - розвивати навички творчої та проектної діяльності, самостійної роботи. Таким чином, перевагами застосування інтерактивних технологій під час проведення уроків англійської мови, на мій погляд, можна вважати: підвищення якості навчання та ефективності контролю, збільшення кількості додаткової інформації, скорочення часу подачі матеріалу, зорієнтованість на сучасні методи навчання, які стимулюють мотивацію учнів. Застосування зазначених видів роботи підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяє міцному формуванню мовленнєвих навичок учнів.

На мою думку, саме використання інтерактивних технологій надає вчителю таку можливість, вони є на сучасному етапі найефективнішим, найшвидшим та найдоступнішим засобом комунікації. Використання інтерактивного навчання – не самоціль, а лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка найкращим чином сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, дозволяє у повній мірі реалізувати особистісно орієнтоване навчання. У своїй практиці намагаюся органічно поєднувати урок, домашню, позакласну роботу, що забезпечує ефективне формування комунікативної компетентності учнів, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соціальної активності.