ПРОБЛЕМА ШКОЛИ:

«Створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку

кожної дитини як особистості, виявлення і розвиток її здібностей»

 

Пріоритетні напрямки:

         · розвиток освітніх послуг та підвищення їх якості у відповідності із освітніми стандартами;

         · створення умов для розвитку обдарувань кожного учня закладу;

         · розвиток партнерських відносин між учасниками навчально-виховного процесу, між школою та її оточенням;

         · створення комфортних умов навчання та перебування у закладі для всіх учасників навчально-виховного процесу.

Головні завдання школи:

· задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

· різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;

· виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

· формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

· розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;

· підтримка обдарованих дітей та молоді;

· створення умов для професійного самовизначення.

Основні напрями розвитку школи:

· психологізація навчально-виховного процесу;

· особистісно-орієнтований підхід;

· оновлення навчально-виховного процесу на основі інноваційних освітніх технологій;

· інформатизація та комп'ютеризація навчально-виховного процесу;

· переорієнтація навчально-виховного процесу на принципах співробітництва і співтворчості учнів і учителя.

Управлінський аспект

Мета: координація дій усіх учасників навчально – виховного процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1.Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Моделювання сприятливого соціально – психологічного мікроклімату для життєдіяльності школи задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості.

3. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно – зорієнтовану творчу педагогіку.

4. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

5. Створення та ефективне використання умов для продуктивної творчої діяльності вчителів.

6. Формування внутрішкільної культури.

Шляхи реалізації:

1.Впровадження в практику роботи школи інноваційні технології.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників навчально – виховного процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підримка ініціативи кожного учасника навчально – виховного процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників навчально – виховного процесу.

6. Стимулювання творчості учасників навчально – виховного процесу. Основні напрямки розвитку нової моделі школи.