Методичний проект

«Сучасний учитель в медіапросторі»

 

Однією з загальних тенденцій світового розвитку є перехід до інформаційного суспільства.

У зв’язку з цим Рада Європи до числа найбільш значущих для людини (ключових) компетенцій віднесла компетенції, пов'язані з її життям в інформаційному суспільстві, і включила до їх переліку володіння новими технологіями пошуку і обробки інформації, розуміння доцільності їх застосування, здатність критичного ставлення до розповсюджуваної по каналах ЗМІ повідомлень, уміння захищатися від негативних впливів мас-медіа. Означені цілі стали стрижневими для медіаосвіти – напряму в педагогіці, що досліджує особливості вивчення закономірностей масової комунікації (преси, ТВ, радіо, відео, Інтернет та ін.). З цих причин підготовка молоді до життя й професійної діяльності у високорозвиненому інформаційно-комунікаційному середовищі, під яким будемо розуміти сукупність умов, що забезпечують здійснення діяльності користувача з інформаційним ресурсом, а також інформаційну взаємодію з іншими користувачами за допомогою інтерактивних засобів інформаційних і комунікаційних технологій, взаємодіючих з ним як із суб'єктом інформаційного спілкування й особистістю , входить до переліку провідних завдань сучасної освіти.

Майбутнє світу і будь-якої країни залежить від того, наскільки добре учні шкіл будуть підготовлені до дорослого життя, наскільки добре вони оволодіють навичками XXI століття (2ІstCenturySkills).

         Сьогодні технічно грамотна молодь без зайвих зусиль застосовує «дружньо налаштовані до користувача» прилади і знає, як ними користуватися. Першокласники знають, як підключатися до ОРК5, 0Р8 і запускати потокове відео. Тому важливо розуміти, якою має бути освіта у сформованих сучасних умовах.

У XX столітті навичками, обов'язковими для кожної людини, вважалися вміння чита­ти, писати і рахувати, т. зв. «3R’s» (Reading, wRiting, aRithmetic). У XXI столітті до цих 3R’s додається ще один обов'язковий навик — СТ (ComputationalThinking), що припускає но­вий спосіб вирішення виникаючих завдань з використанням методів інформатики, інфор­маційних технологій, computer.

Ми живемо в епоху, коли майже в кожному будинку, в будь-якому місці є Інтернет.  В даний час Інтернет пропонує користува­чам багато сервісів та послуг. Ці послуги і сервіси, в свою чергу, сприятливо впливають на освіту, відкриваючи безліч можливостей для поліпшення та інтенсифікації освітнього процесу, стимулюючи появу нових методик навчання. Зазначимо послуги і сервіси, які використовуються в освіті:

 • Електронна пошта, списки розсилки, веб-форуми, блоги, wiki — надають мож­ливість учасникам навчального процесу обмінюватися повідомленнями, вислов­лювати свою думку, виконувати спільні проекти, тощо;
 • FTР, файлообмінні мережі — дозволяють зберігати і пересилати файли;
 • Telnet — використовується у віддаленому управлінні комп'ютерами;
 • Чати — дозволяють в режимі реального ча­су обмінюватися текстовими повідомлен­нями;
 • Соціальні мережі (Facebоок, Тwitter, В контакті, ...) — надають можливість учас­никам обмінюватися повідомленнями, новинами, створювати тематичні групи тощо;
 • Потокове мультимедіа, YouTubе, інтернет-радіо та інтернет-телебачення — надає можливість виставлення записаних відео (це можуть бути лекції, навчальні ма­теріали) на певному інтернет-ресурсі з по­дальшою можливістю перегляду без додат­кового програмного забезпечення;
 • ІP-телефонія, скайп, googletalk — дозволяє спілкування не тільки в текстовому фор­маті, а й у відео і голосовому форматах;
 • Web 2.0 — дає інструментарій, що дозволяє проектувати системи з мережевими взаємодіями, наприклад, блоги, wiki.

Розглянемо ключові тренди ІТ-сфери, які мають вплив на освіту, відкривають безліч можли­востей для вчителів іформу­ють навички, необхідні в XXI столітті. (Додаток 1)

 Тому виникає питання: «Яким повинен бути ефективний вчитель XXI століття?»

Безумовно , головна якість такого викладача — бути на стороні учня, а не бути балакучою головою. Перерахуємо п'ять характерис­тик ефективного вчителя XXI сто­ліття.

Передбачати майбутнє. Вчитель XXI століття повинен уміти розпізнавати тренди технологій, що швидко змінюються, розуміти напрям розвитку економіки, бачити майбутні потреби і виклики для бізнесу та індустрії, і відповідно до цього визначати, які освітні навички і таланти необхідно розвива­ти в учнях. Учитель повинен бути гнучким мислителем, мати свіжий погляд на навко­лишнє середовище, бути прогресивним і сміливо вносити зміни в програму навчання, навчальні плани і програми.

Навчатися протягом усього життя. Вчитель XXI століття повинен не тільки навчати, але і вчитися. Він повинен викорис­товувати технології та бути продуктивним, готовим приймати нововведення, не боятися робити помилки і бути не правим. Він пови­нен бути більш зосереджений на процесі і ре­зультатах, ніж на інструментарії, оскільки тех­нології — це інструментарій, що дозволяє пок­ращувати якість життя. Викладач XXI століття буде не тільки сприймати технології, а й буде здатним навчатися у своїх колег і учнів, а також повинен бути здатним формулювати відкриті питання, що не мають однозначної відповіді.

Рівноправні взаємини. В епоху, що генерує нові технології, дуже важливо встановлювати рівноправні стосунки з учнями і між ни­ми. Вчитель XXI століття повинен моделювати і вимагати повагу, вчити спілку­ванню, шанобливому ставленню один до од­ного. Нинішні учні  можуть мати 500 друзів у коntакtе.rи або на Fасеbоок, але це не означає, що вони знають, що означає дружба і як дружити. Технології можуть спри­яти ізоляції, тому в класах необхідно буде вчити навичкам межперсональних взаємин, щоб учні могли бути ефективни­ми на своїх робочих місцях і в житті. У XXI столітті стає важливим навчання учнівжиттєвим урокам, які допоможуть їм досягти успіху в реальному житті.

Вміти вчити і оцінювати учнів всіх рівнів. Вчителі повинні бути «ситуаційними лідерами». Вони повинні оцінювати кожного і всіх учнів, яких нав­чають, чи має він «здібності до навчання» і «прихильність до навчання». Вони повинні працювати так, щоб довести всіх учнів до рівня, на якому педагогічне навчання замінюється стилем навчання для дорослих, а учні мають свій погляд на своє навчан­ня.

Бути здатним відрізняти ефективні та не­ефективні технології. Учні початкових класів легше і швидше за інших адаптуються до ко­мунікаційних та інформаційних технологій. Освітня система не має потреби навчати їх як користуватися цими технологіями, але вона повинна розпізнавати такі технології, які мо­жуть допомогти учням вивчати більше і швидше. Технології, які будуть використову­ватися в класах, можуть зробити більш ефективним використання часу вчителя, до­поможуть йому в підготовці до занять, підго­товці презентаційного матеріалу, у зворотно­му зв'язку з учнями, в оцінюванні домашніх завдань, в оцінюванні в цілому. Ефективний учитель XXI століття повинен бути експер­том у виявленні освітнього та неосвітнього використання технологій, що стали доступ­ними їм та їхнім учням в школі і вдома. Технології можуть і допомогти у навчанні, а можуть і дозволяти даремно витрачати час. Учитель XXI століття повинен вміти відрізняти такі технології.

Як бачимосучасна школа потребує вчителя нового типу, який володіє високою фаховою кваліфікацією та професійною культурою, здатний об'єктивно осмислювати педагогічні явища і факти, критично оцінювати й творчо перетворювати педагогічну дійсність.
   „Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо-творчої, інтелектуально-повнокровної праці – це завдання стає нині першочерговим у практичній роботі школи”, - писав свого часу В. О. Сухомлинський.
          Зростання ролі засобів масової інформації в освітніх процесах і складність реального їх використання, а також зміна «дидактичного ландшафту», в умовах якого має здійснюватися підготовка учнів до життя в інформатизованому суспільстві, вимагають визначення змісту медіа компетентності вчителя, без набуття якої неможливо розв’язати дане соціальне замовлення школі.

Медіа компетентність вчителя, як складова його методичної підготовки до навчання учнів свого предмету, є актуальною і потребує найшвидшого розв’язання.

Необхідними умовами формування медіа компетентності вчителя є:

1) наявність фундаментальної підготовки з інформатики, без якої неможлива експлуатація засобів ІКТ і реалізація їх потенціалу в освітніх цілях, а також знань з психолого-педагогічних наук, засвоєння яких необхідне для ефективного здійснення всіх функцій, пов'язаних з використанням засобів мас-медіа в навчальному процесі;
2) формування медіа компетентності учителів може бути забезпечене за умови відповідності структури й змісту їх підготовки  сучасним тенденціям розвитку інформатики й ІКТ в освіті, відбору змісту і форм навчання відповідно до видів інформаційної діяльності вчителя кожного фаху, а також орієнтації  навчально-пізнавальної  діяльності  на розвиток професійної освітньої активності  в даному аспекті методичної роботи.;
3) в умовах недостатньої готовності вчителів до впровадження мас-медіа в навчальний процес до завдань підвищення їх кваліфікації мають увійти такі, що пов’язані з формуванням власної медіа грамотності і медіа грамотності учнів.(Додаток 2)

   Професійна компетентність - це мистецтво, яке повинно постійно удосконалюватись. Адже виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель.  

 

 

Упровадження медійних та інформаційнихтехнологій у навчальну,  наукову та управлінську діяльність

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8

Мирноградської міської ради Донецької області

 

Мирноградська  ЗОШ  І–ІІІ ступенів №8 – це загальноосвітній навчальний заклад. Сьогодні школа – це 451 учень, профільні класи, а також кадрове і матеріально-технічне забезпечення, яке дає можливість якісно здійснювати навчально-виховний процес.

Школа має 2 комп’ютерні класи, доступ до мережі Internet, сучасне мультимедійне обладнання, що дозволяє ефективно використовувати медійні та інформаційні технології.

            Саме тому, колектив нашої школи в 2013 - 2014 навчальному році розпочав роботу над проблемою: «Упровадження медійних та інформаційних технологій  у практику роботи школи». Першим кроком до її реалізації стала розробка методичною радою школи методичного проекту «Сучасний учитель в медіа - просторі».

Мета проекту: формування і підвищення  медіа компетентності вчителів школи;

 формування уміння інтерпретувати, аналізувати і оцінювати медіа тексти, використовувати їх в навчально-педагогічній роботі;набуття та розвиток  вчителями певнихкомпетентностей, які повинні забезпечити їм можливість навчатися самим та навчати інших в умовах динамічного розвитку сучасного світу; оволодіння найбільш ефективними способами використання медіа-технологій і медіа-засобів для розв’язання різних завдань освіти ;формування практичних навичок використання загальноосвітніх медіа продуктів в професійній діяльності.

Задачі проекту:

1. Сприяти формуванню позитивного відношення і мотивації до підвищення медіа - компетентності у вчителів школи.

2. Розробити систему підвищення медіа - компетентності вчителів.

3. Організувати діяльність консультативної служби за оцінкою медійної та інформаційної грамотності і пошуку шляхів їх впровадження в учбово-виховний процес школи.

4.Створення єдиного медіа простору.

5. Інтеграція медіа освітніх елементів у навчальні програми з різних предметів.

6. Активізація позакласної роботи медіа освітнього спрямування.

7. Налагодження повноцінного суспільного діалогу між усіма учасниками навчального процесу в закладі освіти та поза його межами.

Проект реалізується в період з 2013-2018 роки за такими етапами:

 

Етап

Заходи

 

Результат

1 етап - пошуково-організаційний.

2013/14

 

 

 

 

 

 

 

Розробка тексту проекту, його обговорення та експертиза , затвердження кінцевого варіанту проекту, ознайомлення з проектом педагогічний колективів школи

 

Текст проекту

Обговорення змісту роботи над проектом на методичній раді

 

 

Проведення установчого семінару - практикуму для педагогів школи.

 

.

Комплексна діагностика і анкетування вчителів.

 

 

Готовність до реалізації себе в педагогічній діяльності.

 

Вивчення теоретичної та методичної бази, ознайомлення з досвідом медіа освіти в сучасному освітньому просторі

 

 

Створення творчої групи з педагогічних працівників школи для здійснення координації роботи над втіленням проекту, розробка та затвердження плану роботи

 

Створено творчу групу вчителів «Медіа освітні технології в НВП», яка є допоміжною ланкою в розширенні знань педагогів із теорії медіа культури та застосування цих знань у системі викладання предметів, вирішення медіа освітніх завдань у педагогічній практиці.

 

 

Педагогічна рада «Формування медіа культури вчителя в умовах сучасної медіа - реальності»

 

Розробка міні проектів  «Формування медіа компетентності вчителів» керівниками шкільних методичних об’єднань

Науково практична конференція«Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа освіти в навчально-виховний процес

 

 

Організація та проведення тренінгів, вебінарів з питань впровадженя ІКТ та медіа освіти для педагогів-предметників, класних керівників; надання консалтингових послуг

 

Впровадження медійних технологій в навчально – виховний процес. Участь в професійних конкурсах

Формування банку даних освітніх ресурсів.

 

Створення медіатеки. Створення банку даних програмного забезпечення. Знайомство вчителів з програмним забезпеченням з основ наук.

Організація дозвілля школярів.

 

Залучення вчителів в проектну діяльність з використанням засобів медійних та інформаційних технологій. Робота студій (музичної, анімаційної, комп'ютерної графіки).

Організація постійного доступу в Інтернет

 

  

2 етап

2014/15

теоретично-практичний

 

Розвиток і вдосконалення матеріальної бази школи.

 

Організація постійного доступу в Інтернет. Придбання комп'ютерів,проекторів для школи.

Круглий стіл «Медіа-компетентність – вимога до вчителя в інформаційному суспільстві»

 

 

Організація постійного доступу до засобів інформаційно-комунікаційних технологій для вчителів і учнів.

 

 Консультування по організації пошуку матеріалів до уроків для вчителів і учнів.

Тренінг«Використання медіаосвітніх технологій на уроках»

 

 

Розвиток банку даних освітніх ресурсів.

 

Накопичення тематичних енциклопедій і програмного забезпечення по навчальним предметам. Систематизація  ПЗ.

Підвищення рівня  професійної підготовки вчителів в області сучасних медіа інформаційних технологій

 

Участь у фахових конкурсах.

3 етап

2015/16 практичний

 

Розвиток інформаційно-управлінської системи.

 

Робота з управлінськими базами даних

Розвиток і вдосконалення матеріальної бази школи.

 

Оновлення комп'ютерної техніки, придбання проекторів.

Психолого - педагогічний семінар «Суперечливий вплив мас-медіа на формування медіа культури»

 

 

Науково – практична конференція «Взаємодія з медіа віртуальністю»

 

 

Участь педагогів у створенні та обговоренні медіатекстів, призначених для навчально-виховного процесу, відеороликів соціальної спрямованості.

 

 

Створення медіатекстів, призначених для навчально-виховного процесу, відеороликів

Методичний супровід масового впровадження медійних та інформаційних технологій в учбовий процес

 

Створення електронного контенту школи:

 • Мультимедійні опорні плани- конспекти до уроків;
 • Відеоролики (тематичні);
 • Каталог освітніх сайтів;
 • Презентація досвіду на виставках, конкурсах різного рівня;
 • Блоги, сайти вчителів школи.

4 етап

2016/17 практичний

Організація інформаційної взаємодії з іншими освітніми установами.

 

Участь в телекомунікаційних проектах.

 Обмін інформацією з іншими освітніми закладами за допомогою медійних та інформаційних технологій

Організація освітнього процесу з використанням медійних та інформаційних технологій.

 

Майстер – класи, відео уроки зі SMART-технологій; наповнення шкільного сайту освітніми матеріалами для вчителів і учнів; створення тестів по предметам шкільного курсу, організація тестування на шкільному сайті.

Круглий стіл «Доцільність використання медіа освітніх технологій на уроках та в позаурочній діяльності»

 

 

Тренінг «Успішна людина-успішна в усьому».

 

 

Методичний ринг-практикум «Створення єдиного інформаційного освітнього простору для розвитку інноваційної особистості»

 

 

Слухачі працюють в Інтернет-просторі, створюють власні сайти, блоги та спілкуються;

Узагальнення досвіду роботи із створення єдиного освітнього медіа-простору для всіх учасників освітнього процесу.

 

Публікація матеріалів методичного і учбового характеру.

5 етап

2017/2018підсумково-презентаційний

Виявлення позитивної динаміки, узагальнення отриманих результатів.

 

Презентація досвіду реалізації проекту на методичній раді, у фахових виданнях, на конференціях і форумах.

 

 

Очікувані результати проекту «Сучасний учитель в медіа - просторі»:

1. Досягнуте позитивне відношення і створена мотивація педагогів до підвищення своєї медіа - компетентності.

2. Створена система підвищення медіа - компетентності вчителів, проведення курсів підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних кадрів в області нових інформаційних та медійних технологій.

3. Надається методична і консультативна допомога педагогам школи по використанню інформаційних та медійних технологій в навчально - виховному процесі школи.

4.Створення єдиного медіа простору.

Результативність роботи над проектом:

На базі школи проведено:

 • тренінг для вчителів міста за програмою «Іntel@ Навчання для майбутнього» в рамках реалізації І етапу пілотного проекту «Відкритий світ», 2013 рік.

Вчителі школи щорічно приймають участь у професійному Всеукраїнському  конкурсі  «Учитель року» та інших конкурсах фахової майстерності:

 • 2013р.- Нікуліна О.О., вчитель початкових класів – переможець міського етапу, учасниця обласного етапу конкурсу «Учитель року 2014» в номінації «вчитель початкових класів» (http://vchutelnikulina.blogspot.com/);
 • 2013р. – Островерхова Н.В., вчитель української мови та літератури – переможець міського конкурсу «Педагогічний світанок» в номінації «Визнання»;
 • 2014р. – Островерхова Н.В., вчитель української мови та літератури – лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року» у номінації «Проектування освітнього простору» (http://zosch8.ucoz.ua/index/dosvid_roboti_vchitelja_ukrajinskoji_movi_ta_literaturi_ostroverkhovoji_n_v/0-82);
 • 2014 р. – Субботіна Ю.Л. , вчитель математики – лауреат міського етапу конкурсу «Учитель року» у номінації «Продуктивнеінформаційно-комунікаційненавчальнесередовище» (http://zosch8.ucoz.ua/index/dosvid_vchitelja_matematiki_subotinoji_ju_l/0-81);

·   2015р. – Субботіна Ю.Л. , вчитель математики  – лауреат міського конкурсу «Педагогічний світанок» у номінації «Педагогічне відкриття»;

 • 2015р.  – Пеліх А.В., вчитель початкових класів – лауреат міського конкурсу «Педагогічний світанок» у номінації «Педагогічна надія»;
 • 2015р. – Кондратьєв А.В., вчитель історії –  ІІ місце у міському конкурсі «Кращий учитель міста Димитрова-2015 » в номінації «кращий учитель предметник».
 • У листопаді 2013 року педагогічний колектив школи разом з учнями прийняли участь у ІІ етапі національного проекту «Відкритий світ» і стали переможцями у конкурсі «2000 шкіл» (http://form.educom.ua)
 • 2014р. – Ковальчук А.П., заступник директора з НВР,  вчитель математики –  лауреат обласного конкурсу робіт «Сучасний заклад освіти Донеччини-2014» в номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача» .

Загальноосвітній заклад прийняв участь у п’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014», став дипломантом за презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти та отримав офіційний каталог V Міжнародної виставки-презентації «Сучасні заклади освіти 2014», до якого включено інформацію про навчальний заклад

           Загальноосвітній заклад брав участь у міській віртуальній виставці -  презентації «Сучасні заклади освіти Димитрова - 2015»:

 • диплом І ступеня в номінації «Упровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу»;
 • диплом ІІ ступеня за організацію роботи з формування іміджу закладу освіти.

Ось уже четвертий рік поспіль робота закладу систематично висвітлюється на сторінках офіційного сайту школи, який є  переможцем міського  конкурсу сайтів навчальних закладів:

 • диплом І ступеня в номінації «Кращий веб - сайт».

Діляться своїм власним досвідом та набувають нових знань  учителі школи і беручи участь у різноманітних заходах (участь у наукових конференціях, семінарах і т.д.):

 • 2014р. – Кондратьєв А.В., вчитель історії – учасник Всеукраїнської науково – практичної конференції «Реформи та місцеве самоврядування в Україні»;
 • 2015р. – Кондратьєв А.В., вчитель історії – учасник міжнародної науково – практичної конференції «Місцеве самоврядування на Донбасі: історія, проблеми та перспективи розвитку як невід’ємної складової місцевого самоврядування України»;
 • 2015р. – Кондратьєв А.В., вчитель історії – учасник Всеукраїнської науково – практичної конференції «Реабілітовані історією»;
 • 2015р. – Сарієнко М.А., вчитель російської мови – учасниця V Всеукраїнської науково- практичної конференції «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти».

Безумовно, ефективність функціонування інформаційного освітнього середовища навчального закладу в значній мірі залежить від рівня медійної та інформаційної грамотності педагогічного колективу і потребує постійного науково-методичного супроводу його складових.

         Особистість учителя має вирішальне значення в роботі з учнями. Сьогодні для педагога недостатньо бути просто висококваліфікованим фахівцем – він має бути високоосвіченим і цікавим у спілкуванні. Сучасний учитель має бути готовим до співпраці з учнем у єдиному медіа  просторі. А щоб досягти цього, учитель повинен бути творчою особистістю, завжди знаходитися  у пошуку нових ідей і форм роботи на уроці та в позаурочний час.  Це – пріоритетний напрям діяльності педагогічного колективу школи.

 

Міський конкурс «Кращий працівник року»

Свята і праведна твоя дорога,
І ти на ній – немало літ!
Ти справжній Вчитель – бо від Бога!
І ти не йдеш – летиш у світ…
І дійсно… Справжній Учитель – це завжди від Бога. Сьогодні, щоб навчати дітей, потрібні не лише професійні знання, а й велике серце, щоб зрозуміти та знайти шлях до кожної дитини. Тому конкурс «Кращий працівник року» – це завжди сподівання на нові відкриття, це пошук нових імен, які своєю натхненною працею та особистим внеском сприяють розбудові та реформуванню освіти 
Міський конкурс «Кращий працівник року» – одна з яскравих подій для освітян м.Мирнограда. Його проведення допомагає краще зрозуміти й усвідомити значущість професії вчителя в житті її майбутніх будівничих, нинішніх школярів, систематизувати надбання щоденної праці кращих учителів, зробити крок уперед на шляху до педагогічної майстерності.
2017 року освітянський літопис м.Мирнограда поповнився новими іменами і серед них ім*я вчитель англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Миргородської Ольги Рашитівни , яка стала лауреатом конкурсу.
Адміністрація школи,педагогічний колектив бажають молодому вчителю подальшого творчого розвитку, наснаги та успіхів.

 

26.11.2015 року у м.Києві відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти». Нашу школу представляла вчитель російської мови Сарієнко М.А. На конференції учасники розглядали актуальні проблеми комунікативної та професійної компетентності в системі освіти. Марина Анатоліївна виступила з доповіддю «Прояви фрустрації та її вплив на розвиток обдарованої дитини під час навчально - виховного процесу». Особлива увага приділялася проблемі розвитку обдарованої особистості та впливу фрустрації  на результативність при досягненні поставленої мети. Кожна талановита дитина має потенціал здібностей, а завдання сучасного вчителя – розвивати ці здібності та управляти процесом їх розвитку.